OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA

Ne găsiţi la:
Str. Septimius Severus nr. 59, cod postal: 510129, Alba Iulia
Tel. 0258-813170, Fax. 0258-813472
e-mail ab@ancpi.ro
Cod Fiscal 9725118
Cont:RO52TREZ002501503X008036


Statistici PNCCF pentru judetul ALBA

NOU

           Achizitionati online extras de carte funciara pentru informare AICI  **

Coordonează şi controlează activităţi privind:

CADASTRUL: având ca obiect identificarea, descrierea, înregistrarea şi reprezentarea cartografică a imobilelor, precum şi formarea bazei de date tehnice a proprietăţior
PUBLICITATEA IMOBILIARĂ: prin care se realizează înscrierea actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele situate pe un teritoriu administrativ.

Participă la realizarea cadastrului:

GEODEZIA, domeniu care asigură datele privitoare la reţelele de sprijin pentru întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale
FOTOGRAMMETRIA/TOPOGRAFIA, prin intermediul cărora, pe baza fotogramelor aeriene sau a măsurătorilor topografice clasice, se realizează planurile cadastrale, respectiv topografice
CARTOGRAFIA: care asigură cartoeditarea şi cartoreproducerea planurilor şi hărţilor cadastrale

 

In atenţia utilizatorilor tehnologiei GNSS

Modalitatea de a furniza inregistrari GNSS de la o statie permanenta:
Serviciul cu codul 1.2.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de catre ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, al Ministrului Administratiei si Internelor, reprezentand furnizarea inregistrarilor GNSS de la statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore, se va realiza de catre oficiul teritorial. Inregistrarile de la statiile GNSS permanante administrate de ANCPI, vor fi furnizate parcurgandu-se urmatoarele etape, pentru fiecare solicitare:
- Persoana autorizata inregistreaza la OCPI/BCPI formularul de solicitari date GNSS si achita contravaloarea datelor solicitate;
- Responsabilul cu furnizarea datelor din cadrul oficiului teritorial pregateste inregistrarile in conformitate cu solicitarea si le descarca.
- Furnizeaza datele descarcate insotite de coordonatele fiecarei statii GNSS solicitate pe adresa de e-mail a solicitantului, conform formularului inregistrat la OCPI/BCPI.
Descarcati de aici Formularul de solicitare date GNSS

Informaţii furnizate din oficiu

Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, constituie informaţii de interes public:

1. Actele normative în baza cărora funcţionează şi este organizat OCPI Alba:
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în M.O. nr. 201/2006;
- H.G. nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în M.O. nr. 386/05.05.2006.

Precizări la Regulamentul de întocmire a documentaţiilor cadastrale

Precizări la Ordinul nr. 634/2006, de aprobare a Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară :
1. În cazul documentaţiilor pentru dezmembrămintele dreptului de proprietate nu se atribuie număr cadastral, se întocmeşte doar o documentaţie pe a cărui PAD se marcheaza întinderea dezmembrământului şi se dă un aviz tehnic de către inspector.
2. Valoarea de impozitare - Noul Cod fiscal stabileşte că se va ţine cont de valoarea din raportul de expertiză întocmit de către camerele notarilor publici. Expertizele sunt disponibile pe site-ul ANCPI sau pe site-ul camerei notarilor publici.

Anunţuri recente

2020-09-30

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.09.2020 - din studii medii in studii superioare

2020-09-25

ANUNT

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, va informam ca in perioada 28.09.2020 - 12.10.2020, la BCPI Alba lulia, nu se mai inregistreaza nicio cerere cu privire la imobilele situate in Ighiu.

2020-09-25

ANUNT

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Daia Romana se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, va informam ca in perioada 28.09.2020 - 23.10.2020, la BCPI Sebes, nu se mai inregistreaza nicio cerere cu privire la imobilele situate in Daia Romana.

2020-09-18

ANUNT

LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, respectiv, Serviciul Publicitate Imobiliara, BCPI Aiud, BCPI Campeni, examen ce se va sustine in data de 29.09.2020

2020-09-16

ANUNT

Bibliografia si tematica privind examenul de promovare pentru care este necesar un nivel de studii superior prin transformarea postului din referent in consilier II

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.